Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

GT-Rrijden: gtrrijden.nl, gevestigd te Almere, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Almere onder  MSDVTrading .vertegenwoordiger van gtrrijden.nl: degene die uit naam van gtrrijden.nl optreedt bij een activiteit of evenement, daaronder mede begrepen instructeurs of (bege)leiders . Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zich zelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met gtrrijden.nl of anderszins gebruik maakt van de activiteiten, evenementen of materiaal van gtrrijden.nl. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit of evenement van gtrrijden.nl. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarbij gtrrijden.nl zich verplicht jegens een opdrachtgever tot het leveren van een activiteit of evenement onder vooraf overeengekomen voorwaarden, daaronder mede begrepen het bedrag van de overeenkomst. Bedrag van de overeenkomst: de som van de prijs van de activiteit of het evenement, de eventuele premie van verzekeringen die door gtrrijden.nl ten behoeve van de opdrachtgever en deelnemers wordt afgesloten en eventuele overige overeengekomen kosten, prijzen en bedragen.

2. Werkingssfeer
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, activiteiten, evenementen en overeenkomsten die door of namens gtrrijden.nl, worden aangeboden, gedaan of aangegaan, tenzij bij schriftelijke overeenkomst daarvan uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2 De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met gtrrijden.nl, het feitelijk deelnemen aan een activiteit of evenement, dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.
2.3 Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
3.1 Ieder aanbod of offerte van gtrrijden.nl is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met gtrrijden.nl aan te gaan, tenzij anders is overeengekomen. Aanbiedingen en offertes blijven geldig gedurende een periode van 30 dagen.
3.2 De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat gtrrijden.nl en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.
3.3 Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
3.4 De opdrachtgever is verplicht de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en degenen namens of voor wie hij de overeenkomst aangaat, deelnemers daaronder begrepen, aan gtrrijden.nl te melden, voor zover deze zijn verzocht door gtrrijden.nl of anderszins redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit of het evenement, daaronder mede begrepen medische of conditionele bijzonderheden.
3.5 Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met gtrrijden.nl, deelnemers daaronder begrepen, is jegens gtrrijden.nl hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
3.6 De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van gtrrijden.nl of een vertegenwoordiger van gtrrijden.nl een geldig identificatiebewijs of ander eventueel voor de activiteit of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen.

4. Prijs
4.1 Op verzoek van de opdrachtgever brengt gtrrijden.nl een offerte uit voor een evenement of activiteit. Het staat gtrrijden.nl vrij om tijdelijk evenementen of activiteiten tegen een speciaal tarief aan te bieden.
4.2 De prijs in de publicatie en offerte geldt per persoon tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
4.3 gtrrijden.nl behoudt zich het recht voor tot 14 dagen voor datum van de activiteit of het evenement het bedrag van de overeenkomst met ten hoogste 15% te verhogen of te verlagen in verband met aanzienlijke wijzigingen in de kosten, met inbegrip van brandstofkosten of verschuldigde heffingen. gtrrijden.nl is verplicht een dergelijke prijswijziging zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mede te delen. De opdrachtgever heeft alsdan het recht de prijswijziging af te wijzen. De opdrachtgever is verplicht gtrrijden.nl zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van zijn beslissing. Indien de opdrachtgever de prijswijziging afwijst, heeft gtrrijden.nl de bevoegdheid de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding op te zeggen. De opdrachtgever heeft recht op teruggave van het reeds betaalde deel van het bedrag van de overeenkomst en op kwijtschelding van het overige. Indien de betaling in zijn geheel al is voltooid vervalt het recht van prijswijziging van gtrrijden.nl.
4.4 Indien de overeenkomst wordt gesloten ten behoeve van een groep, brengt gtrrijden.nl de kosten voor het vooraf opgegeven aantal personen in rekening, tenzij anders is overeengekomen. Ingeval het aantal personen dat feitelijk deelneemt aan een activiteit of evenement lager is dan het overeengekomen aantal vind geen restitutie van een deel van het bedrag van de overeenkomst plaats.
4.5 Het staat gtrrijden.nl vrij voor of bij aanvang van de activiteit of het evenement een waarborgsom te verlangen van de opdrachtgever. Deze waarborgsom zal bij het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden teruggegeven onder inhouding van al hetgeen gtrrijden.nl nog van de opdrachtgever te vorderen heeft.
4.6 Kosten die niet tot het bedrag van de overeenkomst horen, daaronder mede begrepen prijzen voor consumpties, (verkeers)boetes of schades die voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komen, worden achteraf op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Betaling
5.1 Volledige betaling van het factuurbedrag dient plaats te vinden minstens 2 dagen voor de activiteit of het evenement, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. gtrrijden.nl heeft het recht een aanbetaling naar een nader door gtrrijden.nl aan te geven datum te verlangen.
5.2 Betaling vindt plaats op een door gtrrijden.nl opgegeven rekeningnummer of op een andere door gtrrijden.nl aangegeven wijze zoals iDeal
5.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel voor de opgegeven datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
5.4 gtrrijden.nl is in geval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen. Verder is gtrrijden.nl gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle reeds gemaakte kosten en schade. Alle bedragen die gtrrijden.nl nog van de opdrachtgever te vorderen heeft worden terstond opeisbaar.
5.5 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan gtrrijden.nl een rente verschuldigd van 2% per maand over het overeengekomen factuurbedrag plus kosten vanaf de eerste dag van het verzuim. Een gedeelte van een maand wordt als een maand gerekend.
5.6 De opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met inning van gevorderde bedragen, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag, of, indien de uitkomst lager is dan 35 euro.

6. Cadeaubonnen
6.1 Betaling van door gtrrijden.nl aangegeven activiteiten of evenementen kan tevens plaatsvinden door middel van verzilvering van door gtrrijden.nl uitgegeven geldige cadeaubonnen.
6.2 Cadeaubonnen kunnen slechts schriftelijk dan wel elektronisch worden aangevraagd ten behoeve van de aanvrager of een derde op de door gtrrijden.nl aangegeven wijze en onder opgave van door gtrrijden.nl gevraagde persoonsgegevens.
6.3 Cadeaubonnen worden door gtrrijden.nl per aangetekende post verzonden naar het door de aanvrager opgegeven adres na ontvangst door gtrrijden.nl van het overeengekomen bedrag van de cadeaubon vermeerderd, met de verzendingskosten, op een door gtrrijden.nl opgegeven bankrekeningnummer of andere aangegeven wijze.
6.4 De ontvanger van de cadeaubon kan deze slechts verzilveren door vooraf daartoe een verzoek te doen aan gtrrijden.nl op de door gtrrijden.nl aangegeven wijze.
6.5 Cadeaubonnen blijven 12 maanden na de datum van afgifte daarvan geldig. Indien cadeaubonnen niet binnen deze 12 maanden  worden verzilverd, om welke reden dan ook, bestaat geen recht op restitutie.
6.6 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar in geld.

7. Wijzigingen door de opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever kan tot 7 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen (daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers). gtrrijden.nl zal voor zover mogelijk hieraan redelijkerwijs medewerking verlenen. Indien gtrrijden.nl niet in staat is het verzoek te honoreren, zal gtrrijden.nl dat zo spoedig mogelijk en gemotiveerd aan de opdrachtgever mededelen. Terzake van de organisatiekosten voor de wijziging is de opdrachtgever minimaal Euro 35 verschuldigd. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
7.2 Een deelnemer die verhinderd is feitelijk aan de activiteit of het evenement deel te nemen kan zich, na verkregen toestemming van de opdrachtgever, laten vervangen door een ander. De plaatsvervanger moet voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en verplichtingen.

8. Wijzigingen door gtrrijden.nl
8.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is gtrrijden.nl gerechtigd de aangeboden activiteit of het aangeboden evenement te wijzigen. Indien mogelijk zal gtrrijden.nl de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter van de activiteit of het evenement zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld mededelen.
8.2 De opdrachtgever kan het aangeboden alternatief afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan de oorspronkelijk overeengekomen activiteit of evenement, of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk aan gtrrijden.nl melden. De opdrachtgever heeft in dat geval recht op volledige restitutie van het reeds betaalde (deel van het) bedrag van de overeenkomst.
8.3 De activiteit of het evenement vindt in beginsel ook bij slecht weer doorgang, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. gtrrijden.nl zal zich bij slecht weer inspannen de activiteit of het evenement zodanig aan te passen dat de hinder voor deelnemers zoveel mogelijk wordt beperkt. De uitvoering van de activiteit of het evenement blijft echter mede afhankelijk van de plaatselijke (weers)omstandigheden. gtrrijden.nl of diens vertegenwoordiger heeft in verband daarmee het recht de activiteit of het evenement, zoveel mogelijk in overleg met de deelnemers, geen doorgang te laten vinden, te wijzigen of te beëindigen indien de situatie ter plaatse dit vereist, bijvoorbeeld in verband met de veiligheid. Er wordt dan een vervangend tijdstip aangeboden.

9 Annulering door de opdrachtgever

9.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief of email gericht aan gtrrijden.nl. De datum van ontvangst van de email of brief door gtrrijden.nl geldt als annuleringsdatum.
9.3 Bij annulering door de opdrachtgever is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan gtrrijden.nl:
– bij annulering tot 60 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: de eventuele aanbetaling en tot de annuleringsdatum door gtrrijden.nl gemaakte kosten, welke in alle gevallen ten minste Euro 35 zullen bedragen;
– bij annulering van 60 dagen tot 30 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 50% van de prijs van het evenement of de activiteit;
– bij annulering van 30 dagen tot 14 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 70 % van de prijs van het evenement of de activiteit;
– bij annulering van 14 dagen tot 8 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 90% van de prijs van de activiteit of het evenement;
– bij annulering vanaf 8 dagen voor de datum van de activiteit of het evenement: 100% van de prijs van de activiteit of het evenement.
Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van de activiteit of het evenement blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.

10 Ontbinding door gtrrijden.nl 
10.1 gtrrijden.nl heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn. Daaronder mede begrepen de omstandigheid dat een materiële overeenkomst tussen gtrrijden.nl en één van haar toeleveranciers om welke reden dan ook wordt ontbonden of niet wordt uitgevoerd. gtrrijden.nl is verplicht de opdrachtgever onverwijld en gemotiveerd van de opzegging op de hoogte te stellen.
10.2 Bij opzegging door gtrrijden.nl als hiervoor bedoeld heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden. gtrrijden.nl zal zich inspannen de opdrachtgever een activiteit of evenement van vergelijkbare aard en kwaliteit te bieden, zo mogelijk op dezelfde datum als de eigenlijk activiteit of evenement zou plaatsvinden.
10.3 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of deelnemers, zoals oneigenlijk gebruik van beschikbaar gestelde materialen, geven gtrrijden.nl het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van beschikbaar gestelde materialen en staking van activiteiten. gtrrijden.nl kan in dat geval de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden door middel van een mondelinge verklaring van een vertegenwoordiger van gtrrijden.nl aan de opdrachtgever of deelnemers, gevolgd door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever. gtrrijden.nl heeft recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade. Alle bedragen die gtrrijden.nl nog van de opdrachtgever te vorderen heeft worden terstond opeisbaar. Er vindt geen restitutie plaats van door de opdrachtgever betaalde bedragen.
10.4 Indien en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, haar bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van haar activa komt te liggen, een akkoord aanbidt of anderszins blijkt geeft insolvabel te zijn, is gtrrijden.nl gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten en schade te vorderen en worden alle bedragen die gtrrijden.nl nog van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar.

11 Verplichtingen van gtrrijden.nl

11.1 gtrrijden.nl is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en de publicaties van gtrrijden.nl redelijkerwijs mocht hebben.
11.2 gtrrijden.nl is afhankelijk van de omstandigheden verplicht de deelnemer hulp en bijstand te verlenen, met name indien de activiteit of het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemers zelf, is gtrrijden.nl tot verlening van hulp en bijstand verplicht voorzover dat redelijkerwijs van gtrrijden.nl verwacht mag worden. De kosten voor verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
11.3 De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de ter plaatse geldende verkeersopvattingen, gebruiken en beperkingen, de locatie, de weersomstandigheden en aan de hand van het bedrag van de overeenkomst.
11.4 gtrrijden.nl is bevoegd (delen van) de activiteit of het evenement door derden te laten uitvoeren of met gebruikmaking van de deskundigheid van of begeleiding door derden te laten uitvoeren.

12 Verplichtingen van opdrachtgever en deelnemers
12.1 De opdrachtgever is verplicht voor de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en van degenen namens of voor wie hij de overeenkomst sluit, deelnemers daaronder begrepen, aan gtrrijden.nl te melden, voor zover deze worden gevraagd door gtrrijden.nl of redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit of het evenement, daaronder mede begrepen medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan een activiteit of evenement waarbij gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerd voertuig, van welke aard dan ook, dient in het bezit te zijn van een daarvoor geldig rijbewijs, die op eerste verzoek van een vertegenwoordiger van gtrrijden.nl getoond dient te worden.
12.2 De deelnemer wordt geacht voor aanvang van de activiteit of het evenement een adequate ongevallen en / of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Indien gtrrijden.nl daarbij optreedt als intermediair tussen de verzekeringsmaatschappij en de opdrachtgever of deelnemer, kan daarbij niet worden gegarandeerd dat in voorkomend geval schade zal worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij.
12.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van gtrrijden.nl of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst en het welslagen van de activiteit of het evenement te bevorderen.
12.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal  te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.

De deelnemer dient eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of aan derden in gebruik geven zonder toestemming van gtrrijden.nl of diens vertegenwoordiger.. De deelnemer zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de activiteit of het evenement overdragen aan de vertegenwoordiger van gtrrijden.nl en wel in dezelfde staat als waarin de deelnemer het heeft ontvangen. gtrrijden.nl is gerechtigd zo nodig extra kosten voor schoonmaak, vervoer, zoekacties, berging en aangifte aan de opdrachtgever of deelnemer in rekening te brengen.
12.5 De deelnemers dienen tijdig voor aanvang van de activiteit of het evenement aanwezig te zijn. gtrrijden.nl zal zoveel mogelijk het afgesproken tijdschema voor de activiteit of het evenement volgen. In het uiterste geval kunnen om die reden (onderdelen van) activiteiten of evenementen worden ingekort of vervallen, zonder recht op restitutie van betaalde bedragen.
12.6 De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit of het evenement in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan door gtrrijden.nl of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit of het evenement worden uitgesloten. Alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer dan wel voor de opdrachtgever.
12.7 gtrrijden.nl behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteit of het evenement zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen nadien schriftelijk door de opdrachtgever bij gtrrijden.nl worden ingediend.
12.8 Indien een opdrachtgever of deelnemer de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de deelnemer gtrrijden.nl of diens vertegenwoordiger in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst mede te ondertekenen.
12.9 Iedere deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij / zij in voldoende staat is aan een activiteit of evenement deel te nemen.

13 Aansprakelijkheid van gtrrijden.nl
13.1 Deelname aan activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever en deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van gtrrijden.nl zelf, is gtrrijden.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan activiteiten of evenementen gebeuren, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
13.2 gtrrijden.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
– omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of deelnemer, zoals het niet hebben van noodzakelijke documenten, het veroorzaken van verkeersovertredingen of andere overtredingen van wetten en voorschriften, ontoereikende gezondheid of conditie, ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen capaciteiten, het negeren van instructies of aanbevelingen of het niet houden aan veiligheidsvoorschriften;
– handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
– omstandigheden die anderszins niet te wijten zijn aan de schuld van gtrrijden.nl en noch krachtens de wet, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen aan gtrrijden.nl kunnen worden toegerekend.
– Vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever of deelnemer.
13.3 De opdrachtgever en deelnemers worden geacht een passende annulerings- en ongevallenverzekering af te sluiten. gtrrijden.nl aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of op grond van de voorgaande zin geacht wordt te bestaan uit hoofde van een annulerings- of ongevallenverzekering.
13.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook voor en ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van gtrrijden.nl en betrokken dienstverleners en hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.
13.5 Indien zich bij de uitvoering van een activiteit of evenement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van gtrrijden.nl leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door gtrrijden.nl gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat gtrrijden.nl onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

14 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en deelnemers

14.1 De opdrachtgever en deelnemer is jegens gtrrijden.nl aansprakelijk voor alle schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de overeenkomst (daaronder begrepen het doen of nalaten van hemzelf of door een door hem toegelaten derde), dan wel anderszins te wijten is aan zijn schuld of krachtens de wet, deze overeenkomst, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen voor zijn rekening komt.
14.2 De opdrachtgever en deelnemer vrijwaren gtrrijden.nl voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade die op grond van voorgaande bepaling voor rekening van de opdrachtgever of deelnemer komt.

15 Klachten
15.1 Indien de opdrachtgever of deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden aan gtrrijden.nl of diens vertegenwoordiger, zodat deze een passende oplossing of voorziening kan treffen.
15.2 Indien de klacht ter plaats niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de activiteit of het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij gtrrijden.nl. Heeft de activiteit of het evenement geen doorgang gevonden, dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke datum van de activiteit of het evenement.
15.3 Iedere aanspraak, uit welke hoofde ook, vervalt bij niet tijdige melding, doch in ieder geval na 9 maanden na afloop van de activiteit of het evenement of, indien deze geen doorgang heeft gevonden, na  9 maanden na de oorspronkelijke datum daarvan.

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, offertes of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arrondissementsrechter te Amsterdam.

AFREKENING VAN BEDRAG:
Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling via de bank of iDeal vooraf te worden voldaan.

EIGEN RISICO:
Huurder verklaart te aanvaarden, een standaard eigen risico van € 1.500,- , voor schade voortvloeiend uit gebeurtenissen hem/haar te verwijten tijdens de rit.

INSTRUCTIES
Huurder verklaart instructies tijdens de rit direct op te volgen. Huurder verklaart kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met de procedure waarbij de instructeur gerechtigd is na twee waarschuwingen de rit af te breken. De instructeur geeft waarschuwingen bij het niet tijdig, niet volledig, of geheel niet opvolgen van instructies. De instructeur geeft tevens waarschuwingen bij het veroorzaken van onveilige situaties en bij het onvoldoende rekening houden met de omstandigheden ter plaatse.

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING:
gtrrijden.nl  verklaart dat er ten behoeve van het voertuig een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Voor rekening van huurder, die verhuurder terzake vrijwaart, blijft evenwel, naast het overeengekomen standaard eigen risico: schade aan derden die weliswaar door verzekeraar wordt vergoed doch terzake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.

CASCO-SCHADEN:
gtrrijden  verklaart dat hij eventuele casco-schade zelf draagt, met dien verstande dat te allen tijde voor rekening van huurder blijft:
-het overeengekomen standaard eigen risico.
-naast het overeengekomen standaard eigen risico, schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van huurder.
-naast het overeengekomen standaard eigen risico, schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van het desbetreffende voertuig voorgeschreven rijbewijs of terwijl de rijbevoegdheid is ontzegd.

STAAT VAN HET VOERTUIG:
gtrrijden.nl staat garant voor het op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeren van het voertuig. Door ondertekening verklaart huurder het voertuig schadevrij en in deugdelijke staat verkerend te hebben ontvangen.

SCHADE VAN DE HUURDER:
Huurder heeft indien verder rijden met het gehuurde voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat reeds (in aanleg ) bij aanvang van de huur aanwezig was, recht op een vervangende rit. Andere kosten of schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is heeft huurder geen recht op een nieuwe rit. Huurder, ook indien deze is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

BEDRIJFSSCHADE:
Huurder is aansprakelijk voor de door gtrrijden.nl te lijden bedrijfsschade voorzover deze geleden wordt door opzet of schuld van de bestuurder. Deze wordt op voorhand voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met 5 keer de daghuurprijs, verminderd evenwel met 10% wegens besparing van op de verhuurder drukkende kosten en lasten.

VRIJWARING VERHUURDER:
Huurder vrijwaart gtrrijden.nl  voor alle schade van inzittenden of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde strafbare feiten tenzij de door verhuurder verschuldigde boetes en/of schadevergoeding een gevolg zijn van een defect aan het voertuig dat reeds ( in aanleg ) aanwezig was bij aanvang van de huur.

ONTBINDING VAN DE HUUR:
gtrrijden.nl  is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en renten, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt; bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder; bij vestiging in het buitenland van huurder; bij vordering van overheidswege van het verhuurde voertuig, dan wel bij beslag op dit voertuig, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarvan verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was, welke van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder machtigt bij deze verhuurder of door deze aangewezen personen om het voertuig ter plaatse op gebreken te controleren. In het geval dat het voertuig door verhuurder is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de terzake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op huurder te verhalen.

ANNULERING
gtrrijden.nl  behoudt zich het recht voor de rit wegens omstandigheden te annuleren. Huurder heeft in dit geval recht op een vervangende rit.

TOEPASSELIJK RECHT:
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan de rechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de statutaire vestigingsplaats van verhuurder.

Van der Valk Almere

Routebeschrijving

Van der Valk Wolvega

Atalanta 10
8472 CA Wolvega

Routebeschrijving

Van der Valk Apeldoorn

Van Golsteinlaan 20
7339 GT Apeldoorn

Routebeschrijving

Van der Valk Den Bosch (Nuland)

Routebeschrijving

GTRRIJDEN.NL

1326 JE Almere
Tel: 06 – 46 69 51 76

KVK: 28056023
BTWNR: NL 800501135B01

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

VEILIG BETALEN